ΦΕΚ 643/27-2-2020: Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αριθμ. Φ.251/25089/Α5

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δια- δικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφε- ξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α ́) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α ́).