Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου – ΓΕΛ 2017

Για τις αναθέσεις μαθημάτων σε Γυμνάσιο και ΓΕΛ ισχύουν:

1. ΦΕΚ. Τεύχος Β΄αρ. Φύλλου 1670/10-6-2016

2. ΦΕΚ, τεύχος Β´, αρ. Φύλλου 2758/01-9-2016
Τροποποίηση-συμπλήρωση της με αριθ. 94588/Δ2/09-06-2016 (ΦΕΚ 1670) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» – (εισάγεται ο θεσμός της γ´ ανάθεσης)

3. H Y.A. 85235/D2/22-5-2017 (τροποποίηση για ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10)